Nr 39. Barns lek – makt och möjlighet?

Vad är lek? Ser leken likadan ut i alla länder? Under senare år har leken blivit ett nytt och fascinerande forskningsområde när barn görs till informanter om sin lek. Genom närstudier får vi en inblick i hur barn drar gränser i leken, hur etiska överväganden är betydelsefulla, hur lekens inneboende strukturer också kan leda till ond lek. Barns bildskapande, barns lek i konsten, barns lek i serier, lekens estetik och vuxenkonst samt den teatrala leken belyses liksom hur marknadens könsstereotypa leksaker styr leken. I ett längre historiskt perspektiv har inte barns lek stått i fokus för forskningen. Idag är det annorlunda – antologin är ett spännande belägg för det!

Comments are closed.